Rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds. ASF

Koło Łowieckie „Przepiórka” Kamienna Góra

Rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds. ASF

Poniżej przedstawiamy działania podjęte przez ZG PZŁ, których realizację obligatoryjnie zlecono kołom łowieckim. Istota problemu zawarta jest w oświadczeniu Ministra Środowiska – czytaj tu:

 1. Zarząd Główny PZŁ w dniu 05.07.2017 r. przekazał łowczym okręgowym PZŁ do realizacji „Strategię obniżania populacji dzików na terytorium Polski w związku z występowaniem ASF”.
  Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego nakazał łowczym okręgowym nawiązanie współpracy z powiatowymi lekarzami weterynarii w zakresie wdrażania procedur znajdujących się w strategii. Zgodnie z procedurami, powiatowi lekarze weterynarii zobowiązani są do dokonania do 15 maja każdego roku analizy, wspólnie z właściwymi zarządami okręgowymi PZŁ, danych dotyczących gospodarowania populacją dzika. Ponadto Zarząd Główny PZŁ nakazał ścisły nadzór nad wykonaniem odstrzału sanitarnego oraz rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania dzika przez dzierżawców obwodów łowieckich.
 2. Zarząd Główny PZŁ w dniu 07.08.2017 r. skierował pismo do Zarządów Okręgowych położnych na terenie południowej i południowo-zachodniej Polski o potrzebie intensyfikacji odstrzału dzika w ramach rocznych planów łowieckich 2017/2018. Dodatkowo Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zwrócił się do myśliwych o zwracanie szczególnej uwagi na przypadki odnajdywania w terenie martwych dzików i konieczności zgłaszania takich sytuacji powiatowym lekarzom weterynarii.
 3. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zwrócił się do Kolegów Łowczych z poleceniem przekazania do kół łowieckich prośby o współpracę z jednostkami Lasów Państwowych w poszukiwaniach padłych dzików na terenie strefy WAMTA (raz w miesiącu) oraz specjalnych obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASFV (z częstotliwością 2-3 razy w miesiącu aż do czasu zniesienia strefy). Podstawą do współpracy w powyższej materii jest porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 12 stycznia 2016 r.
 4. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zwrócił się do Kolegów Łowczych z poleceniem przekazania do kół łowieckich prośby o współpracę z jednostkami Lasów Państwowych w poszukiwaniach padłych dzików na terenie strefy WAMTA (raz w miesiącu) oraz specjalnych obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASFV (z częstotliwością 2-3 razy w miesiącu aż do czasu zniesienia strefy). Podstawą do współpracy w powyższej materii jest porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 12 stycznia 2016 r.
 5. Zarządzenie 7/2017 ZG PZŁ w sprawie działań w czasie polowań zbiorowych.
  • WARIANT 1: Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika. Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 metra, aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
   Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
   Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać;
  • WARIANT 2: W przypadku polowań zbiorowych, możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy bezpośrednio z zakładu utylizacyjnego kat.1. Wykaz podmiotów, o których mowa w pierwszym punkcie jest dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?l=pl ;
   Możliwe jest również zastosowanie procedur opisanych w punkcie 2 wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione dziki dostarczane są przez myśliwych do punktu zbiorczego przez uczestników polowania.
 6. Zarząd Główny PZŁ w dniu 21.08.2017 r. po zdjęciu klauzuli zastrzeżone z rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP, przekazał łowczym okręgowym polecenie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików do 0,1 osobnika/km2 na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25-35 km). W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych do poziomu 0,5 osobnika/ km2. Redukcji populacji dzików należy dokonać w ramach planowej gospodarki łowieckiej a tam, gdzie to konieczne, należy przeprowadzić odstrzały sanitarne. Jednocześnie Zarząd Główny PZŁ poleca sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i wykonaniem rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ustalonym czasie.
 7. Rekomendacja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików – zasada obliczania
  liczby dzików do odstrzału
 8. Nadzór nad wykonaniem rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  Realizacji rekomendacji RZZK zgodnie z pismem z dnia 11 sierpnia 2017 r., (znak pisma DLP – VIII.670.5.2015.RN), Pana Andrzeja Koniecznego Podsekretarza Stanu w Ministerstwa Środowiska stanowi realizację art. 34 ust 12 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.
  Zarządy okręgowe PZŁ zgodnie z art. 33 ust 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie koordynują i nadzorują wykonanie rekomendacji.
  Kontrolę wykonania rekomendacji RZZK zarządy okręgowe prowadzą w oparciu o § 133 ust. 6 i 8 Statutu Zrzeszenia.
  Niewykonanie rekomendacji z winy dzierżawcy obwodu łowieckiego stanowi naruszenie art. 34 ust 12 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie oraz § 34 ust 1 i 8 Statutu Zrzeszenia.
  Niewykonanie rekomendacji RZZK może stanowić podstawę do wykluczenia koła ze Zrzeszenia w oparciu o § 76 Statutu PZŁ
Category: Aktualności
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *